พยากรณ์อากาศ 03 ก.พ. 60
เชียงราย   อากาศเย็น 16 31
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
หนองคาย   อากาศเย็น 18 31
ขอนแก่น   อากาศเย็น 16 31
ร้อยเอ็ด   ฝน 10 % ของพื้นที่ 19 32
มุกดาหาร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 18 32
อุดรธานี   อากาศเย็น 17 29
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 16 30
นครสวรรค์   อากาศเย็น 20 33
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 25 34
ปทุมธานี   อากาศเย็น 22 35
นนทบุรี   ท้องฟ้าโปร่ง 23 32
สมุทรปราการ   ท้องฟ้าโปร่ง 23 32
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
ระยอง   อากาศเย็น 23 33
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝน 20 % ของพื้นที่ 22 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 31
www.tmd.go.th